Spiritual Response Therapy


SRT - Spiritual Response Therapy, je metóda čistenia programov duše za pomoci Vyššieho Ja. Za pomoci špeciálnych tabuliek a kyvadla zisťujem odpovede na celú škálu rôznych emócii a postojov identifikujem nežiadúce programy ktoré formujú postoje a myslenie človeka, ktoré mu môžu spôsobovať následnú nepohodu v živote. Tieto programy po ich identifikácii je možné vypnúť a nahradiť takými ktoré vedú človeka k spokojnosti a harmónii.

Vyššie Ja vyhľadáva v pamäti duše záznamy o negatívnych emóciách a z nich vytvorených programoch a tieto vypína alebo ich úplne vymaže. Pomocou tejto metódy je možné zistiť ich príčiny až do samotnej podstaty ich vzniku. Pomocou SRT je možné takto zistiť príčinu choroby a ihneď spustiť jej liečbu. SRT pomáha liečiť psychické ochorenia, rôzne traumy z minulosti, súčasnosti ale i budúcnosti, zablokované emócie v podobe nevysvetliteľného strachu, obáv, fóbií, depresií, nechutenstva. SRT pomáha liečiť medziľudské vzťahy blízke alebo spoločenské, rôzne psychosomatické poruchy, rôzne bolesti, či iné nerovnováhy v tele človeka. SRT dokáže vyhľadať vyčistiť príčiny nedostatku hojnosti, či úspechu a rôzne iné životné témy.

Každý človek funguje v spoločnosti s rôznymi programami. Niektoré sú pre neho prínosom a podporujú u neho spokojnosť a tvorivosť, iné mu v sebarealizácii, potláčajú jedinečnosť a bránia tak dosahovaniu vytýčených cieľov v súlade s pocitmi vnútornej rovnováhy. Tieto programy dostávame od svojich rodičov, vychovávateľov a iných autorít. Väčšinou pochádzajú z iných životov a období pred narodením. Môžu spôsobovať neopodstatnené obavy, strach, pocity viny, ovplyvňovať rozhodovanie nežiadúcim smerom a v neposlednom rade spôsobovať aj zdravotné ťažkosti. SRT je možné aplikovať aj domácim zvieratám.

SRT čistenie priestorov

Cítite sa v niektorých priestoroch dobre, inde zase nepríjemne? Aj priestor dokáže kumulovať rôzne informácie, programy vyplývajúce z udalostí ktoré tu odohrali. Človek vytvára ako reakciu na myslenie a túžby rôzne emócie, ktoré vysiela do okolitého priestoru. Tieto priestor zachytáva alebo ďalej transformuje. Ak sa ich nahromadí viac môžu spôsobovať dočasné alebo trvalé ovplyvňovanie, zmeny v živote človeka. Preto je potrebné pravidelne priestor očisťovať. V minulosti naši predkovia využívali rôzne metódy.

Trvanie terapie je u každého klienta individuálne. Zvyčajne sa pohybuje v rozmedzí niekoľko hodín až niekoľko dní. Výhodou je že nie je nutná osobná prítomnosť klienta.
Zvyčajne Vyššie ja odporúča čistenie zopakovať o niekoľko dní, resp. týždňov. Toto opakovanie je zahrnuté už v základnej cene. Ak by vznikla situácia že počet opakovaní bude vyšší ako 3 je nutné doplatiť 50 percent zo základnej ceny za túto službu po mojej písomnej výzve.

 

Výhody SRT

Kompletnou očistou nežiadúcich programov na rôznych úrovniach vedomia úrovniach duše a tela, je možné odhaliť príčiny rôznych životných problémov. 

  • odstraňovanie prekliatí, vedomých i nevedomých prísah

  • očista rôznych priestorov (kancelárií, bytov, domov)

  • čistenie programov a blokov u zvierat

  • okamžitá práca s diskarnátmi ( privtelené duše a duše v aure), blúdivými dušami, spirituálnymi parazitmi a inými entitami

  • čistenie programov na fungovanie rôznych typov vzťahov

  • úprava vyčerpanosti, úprava stavu depresie, životného nechutenstva a iných psychických stavov

  • pomoc pri odstránení alergií, ekzémov, nadváhy...

  • odstránenie strachov a fóbií a pomoc pri rôznych iných životných témach

SRT nie je všeliek, ale dokáže život výrazne zmeniť.